The socio-political dynamics of secularism and epistemological injustice in global justice theory and practice

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
401 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)529-550
TijdschriftEuropean Societies
Volume19
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit