The southern North Sea and the human occupation of northwest Europe after the Last Glacial Maximum

J.H.M. Peeters, G. Momber

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)55-70
TijdschriftNetherlands Journal of Geosciences
Volume93
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 2014

Citeer dit