The Translation from Risk Allele to Biological Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease What's in It for FAM13A?

Corry-Anke Brandsma*, Wim Timens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)130-132
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume194
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 15-jul.-2016

Citeer dit