The value of distinct depressive symptoms (PHQ-9) to differentiate depression severity in cancer survivors: An item response approach

Loek J. van der Donk*, Esmee A. Bickel, W. M. P. Krijnen, K. Annika Tovote, Robbert Sanderman, Maya J. Schroevers, Joke Fleer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
231 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's4
TijdschriftPsycho-Oncology
DOI's
StatusPublished - 30-aug.-2019

Citeer dit