The way forward: A case for longitudinal population-based studies in the field of functional somatic syndromes

Judith G. M. Rosmalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
271 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)399-401
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Psychosomatic Research
Volume68
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2010

Citeer dit