The Wide Phenotypic Spectrum of L-2 Hydroxyglutaric Aciduria in Adults

Tina Mainka, Athanasia Ziagaki, Tom J de Koning, Andrea A Kühn, Christos Ganos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1004-1006
Aantal pagina's3
TijdschriftMovement Disorders Clinical Practice
Volume7
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 1-nov-2020

Citeer dit