Theoretical biology - Comparing models of species abundance

J Chave*, D Alonso, RS Etienne

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E1-E1
Aantal pagina's1
TijdschriftNature
Volume441
Nummer van het tijdschrift7089
DOI's
StatusPublished - 4-mei-2006

Citeer dit