THIOCARBONYL YLIDES - GENERATION, PROPERTIES, AND REACTIONS

[No Value] WASSENAA.S, RM KELLOGG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

180 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4045-4060
Aantal pagina's16
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume37
Nummer van het tijdschrift25
StatusPublished - 1972

Citeer dit