"This one is stronger": Spotlights on the lifelong learning professional-in-action

Vertaalde titel van de bijdrage: “Deze is sterker”: Spotlights op de leven lang leren professional-in-actie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
318 Downloads (Pure)

Samenvatting

Om te kunnen omgaan met de veranderende realiteit in leven en werk, wordt wereldwijd een leven lang leren aangemoedigd. Het vierde duurzame ontwikkelingsdoel, vastgesteld in september 2015, weerspiegelt dit: “het verzekeren van kwalitatief goed onderwijs en het bevorderen van de mogelijkheden om een leven lang te leren voor iedereen”. Ondanks het belang van dit doel, is er twijfel over de uitvoerbaarheid in de praktijk (Van der Kamp, 2000; Regmi, 2015). Dit artikel gaat in op de praktijk van een leven lang leren vanuit het perspectief van de professionals, hun acties en de ondersteuning en ontwikkeling daarvan. In navolging van Schön's “reflectie-in-actie” (1983), wordt de term “professional-in-actie” gebruikt om de rol van de professional in de praktijk van een leven lang leren te benadrukken. Leidende vraag is hoe professionals kunnen worden ondersteund in hun bijdrage aan de omringende samenleving en haar burgers. De professionals-in-actie in dit artikel omvatten professionals in de Nederlandse context, maar ook in andere, minder geprivilegieerde contexten. Betekenisvolle ervaringen worden gebruikt om een betoog op te bouwen over de uitdagingen, het recht van bestaan, de betrokkenheid, erkenning en professionele ruimte. De ervaringen tonen het belang van interactie met de deelnemers en de professionele ruimte om daar invulling aan te geven. Deze professionele ruimte dient gepaard te gaan met professionalisering in professionele leergemeenschappen en praktijkgericht onderzoek.
Vertaalde titel van de bijdrage“Deze is sterker”: Spotlights op de leven lang leren professional-in-actie
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)23-42
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Social Intervention: Theory and Practice
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2016

Keywords

  • Lifelong learning
  • professional
  • professional space
  • professionalization
  • practice-oriented research

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '“Deze is sterker”: Spotlights op de leven lang leren professional-in-actie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit