Thoracoscopic sympathicotomy in children for the treatment of palmar and axillary primary focal hyperhidrosis: Caution advocated

Arjan J. F. P. Verhaegh*, Michiel Kuijpers, Theo J. Klinkenberg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2847-2848
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Pediatric Surgery
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusPublished - dec-2020

  Citeer dit