Ties with potential: Nature, antecedents, and consequences of social networks in school teams

Klaas van Veen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

55 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)443-444
Aantal pagina's2
TijdschriftPedagogische studien
Volume88
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit