Ties with potential: Nature, antecedents, and consequences of social networks in school teams

Klaas van Veen*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

75 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)443-444
Aantal pagina's2
TijdschriftPedagogische studien
Volume88
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit