Tijd voor een kwaliteitskering! Samen de puzzel leggen voor meer ruimtelijke kwaliteit in dijklandschappen

Coen Keijzer, Michiel Bakx, Britta Restemeyer, Margo van den Brink, Sven Stremke, Sanda Lenzholzer, Jos Arts

OnderzoeksoutputProfessional

33 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ondanks de toenemende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op rijksniveau, is de ruimtelijke expertise en kennis over het meenemen van ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten vaak beperkt. Het College van Rijksadviseurs (2020) en de Algemene Rekenkamer (2023) concluderen dat dit in de praktijk vaak leidt tot sobere dijkversterkingsprojecten, waarbij het vasthouden van de status quo overheerst en ruimtelijke kwaliteit weinig aandacht krijgt. Hoogste tijd dus voor een 'kwaliteitskering'!

In het RuiKwa-LAB onderzoeksproject is de afgelopen jaren bestudeerd wat ruimtelijke kwaliteit betekent in waterveiligheidsprojecten en hoe ruimtelijke kwaliteit kan worden geborgd in het planproces. Dit onderzoek bestond uit drie werkpakketten en heeft geresulteerd in een begrippenkader met deelaspecten voor het bespreken van ruimtelijke kwaliteit en een instrumentenpalet om het planproces voor ruimtelijke kwaliteit vorm te geven. Op basis van dit begrippenkader en instrumentenpalet zijn bovendien proces- en ontwerpaanbevelingen opgesteld voor de versterking van ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten.
Vertaalde titel van de bijdrageTime for a quality turn!: Together making the puzzle for more spatial quality in dike landscapes
Originele taal-2Dutch
UitgeverijWageningen Universiteit / Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's31
StatusPublished - 15-mrt.-2024

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tijd voor een kwaliteitskering! Samen de puzzel leggen voor meer ruimtelijke kwaliteit in dijklandschappen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit