Timed Concurrent Constraint Programming for Analysing Biological Systems

Julian Gutierrez, Jorge A. Pérez, Camilo Rueda, Frank D. Valencia

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)117-137
Aantal pagina's21
TijdschriftElectronic Notes in Theoretical Computer Science
Volume171
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2007

Citeer dit