Timing is Money: In search of the role of timing in marketing decisions and effectiveness

OnderzoeksoutputProfessional

1 Citaat (Scopus)
647 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)13
Aantal pagina's1
TijdschriftEMAC Chronicle
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2010

Citeer dit