Timing of renal replacement therapy in acute kidney injury: case closed?

Gertrude J Nieuwenhuijs-Moeke*, Jan Stephan F Sanders

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1465-1467
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Lancet
Volume395
Nummer van het tijdschrift10235
DOI's
StatusPublished - 9-mei-2020

Citeer dit