Topologically fixed SecG is fully functional

Eli O. van der Sluis, E van der Vries, G Berrelkamp, N Nouwen, AJM Driessen*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
251 Downloads (Pure)

Samenvatting

It has been proposed that the bitopic membrane protein SecG undergoes topology inversion during translocation of (pre)proteins via SecYEG. Here we show that SecG covalently cross-linked to SecY cannot invert its topology while remaining fully functional in protein translocation. Our results strongly disfavor topology inversion of SecG during protein translocation.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1188-1190
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Bacteriology
Volume188
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - feb.-2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Topologically fixed SecG is fully functional'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit