TORSIONALLY DISTORTED OLEFINS - RESOLUTION OF CIS-4 AND TRANS-4,4'-BI-1,1',2,2',3,3'-HEXAHYDROPHENANTHRYLIDENE

B FERINGA, H WYNBERG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

85 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)602-603
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume99
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1977

Citeer dit