Tort-Law based Environmental Litigation: A Victory or a Warning?

OnderzoeksoutputAcademic

5 Citaten (Scopus)
125 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)277-280
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal For European Environmental & Planning Law
Volume15
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit