Toward effective prescription of inhaled corticosteroids in chronic airway disease

Zuzana Diamant, Guy Brusselle, Richard E. Russell*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  210 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)3419-3423
  Aantal pagina's5
  TijdschriftInternational Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
  Volume2018
  Nummer van het tijdschrift13
  DOI's
  StatusPublished - 18-okt.-2018

  Citeer dit