Toward Historical Perspective Taking: Students' Reasoning When Contextualizing the Actions of People in the Past

Tim Huijgen, Carla van Boxtel, Wim van de Grift, Paul Holthuis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
547 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)110-144
Aantal pagina's35
TijdschriftTheory & Research in Social Education
Volume45
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit