Towards a practice-based philosophy of logic: formal languages as a case study

C. Dutilh Novaes

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)71 - 102
Aantal pagina's32
TijdschriftPhilosophia Scientiae
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit