Toxicity of homologous series of organic solvents for the gram-positive bacteria Arthrobacter and Nocardia sp. and the gram-negative bacteria Acinetobacter and Pseudomonas sp.

Marian H. Vermuë*, Jan Sikkema, Annette Verheul, Rudolf Bakker, Johannes Tramper

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

171 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)747-758
TijdschriftBiotechnology and Bioengineering
Volume42
DOI's
StatusPublished - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit