Transition of pemphigus vulgaris into pemphigus foliaceus confirmed by antidesmoglein ELISA profile

GG Toth*, HH Pas, MF Jonkman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)525-527
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational journal of dermatology
Volume41
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - aug-2002

Citeer dit