Transport and mobility: Introduction to the 1998 Maps

PH Pellenbarg*, PJM Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

170 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)236-236
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume89
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1998

Citeer dit