Transport and mobility: Introduction to the 1998 maps

PH Pellenbarg*, PJM Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

178 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)128-128
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume89
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1998

Citeer dit