Trapping of superoxido cobalt and peroxido dicobalt species formed reversibly from Co-II and O-2

Teresa Corona, Sandeep K. Padamati, Ferran Acuna-Pares, Carole Duboc, Wesley R. Browne, Anna Company*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Zoekresultaten