Treatment of Psychotic Depression in the Elderly Compared With Nonpsychotic Depression

Rob Kok*, Thea Heeren, Willem Nolen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)465-467
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Clinical Psychopharmacology
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - aug-2010

Citeer dit