Triglyceride/HDL cholesterol ratio and premature all-cause mortality in renal transplant recipients

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
83 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)936-938
Aantal pagina's3
TijdschriftNephrology Dialysis Transplantation
Volume36
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2021

Citeer dit