Tuning of coordination geometry via cooperation of inter- and intramolecular hydrogen bonds in bis(benzoylacetonato)manganese(II) adducts with pyridine derivatives

Ivica Cvrtila*, Vladimir Stilinovic, Branko Kaitner

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten