Turning Enantiomeric Relationships into Diastereomeric Ones: Self-Resolving α-Ureidophosphonates and Their Organocatalytic Enantioselective Synthesis

Vanda Dašková, Damián Padín, Ben L. Feringa*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Zoekresultaten