Turning the simulation session upside down: the supervisor plays the resident

Marcelo Schweller, Adilson Ledubino, Dario Cecilio-Fernandes, Marco Antonio Carvalho-Filho*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1203-1204
Aantal pagina's3
TijdschriftMedical Education
Volume52
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit