Twee decennia internationaal georiënteerde studenten in de studie geneeskunde: Ontwikkelingen rond in- en uitstroom in Nederland: Verslag van een pilot met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Yara Stunnenberg, Jan Pols, Viktor Venhorst, Nico Bos

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

65 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit rapport doen we verslag van de trends die verband houden met de internationalisering van de studies geneeskunde in Nederland, van het vertrek naar het buitenland na het afstuderen als arts en de mate waarin verschillende aspecten van internationale georiënteerdheid daarmee samenhangen. Het onderzoek is een deelstudie van een groter onderzoek naar aanleiding van drie ontwikkelingen rond de studie geneeskunde in Groningen en de regionale arbeidsmarkt voor artsen in de noordelijke provincies:
1. Met curriculum G2020 koos het UMCG voor een internationaal gezien vernieuwend onderwijsconcept met vier Learning Communities (LC’s) waarmee het UMCG een nieuwe generatie dokters op wil leiden die uiteindelijk kiest voor een manier van beroepsuitoefening en in een richting waar de maatschappij behoefte aan heeft.
2. Met curriculum G2020 is de eerder ingezette internationalisering van de studie geneeskunde in Groningen verder ingevoerd en uitgebouwd.
3. Hoewel er landelijk een overschot aan afgestudeerde artsen is, zijn er op de regionale arbeidsmarkt van de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord en Oost (OOR N&O) met enige regelmaat problemen met het vervullen van vacatures voor artsen (niet) in opleiding tot specialist (a(n)ios).
Inhoudelijk laat het huidige onderzoek zien dat er alle gebruikte kenmerken van internationale georiënteerdheid, behalve een nationaliteitswisseling, de kans op vertrek naar het buitenland binnen twee jaar na afstuderen vergroten. Daar staat tegenover dat het merendeel van deze studenten niet binnen twee na afstuderen migreert en dus waarschijnlijk aan het werk gaat binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Methodologisch laat het huidig onderzoek zien wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het operationaliseren van internationale georiënteerdheid met behulp van microdata van het CBS. Door deze pilot is nu binnen het UMCG expertise aanwezig om in vervolgonderzoek CBS data te gebruiken. Het longitudinaal vervolgen van de carrière van alumni op de arbeidsmarkt maakt het mogelijk om de effecten te zien van curriculum G2020 en de internationalisering daarin. Voorwaarde daarvoor is dat de data van de studentenadministratie van het UMCG en de data van het RGS bij het CBS beschikbaar komen.
Vertaalde titel van de bijdrageTwo decades of internationally oriented students in Medicine: developments in in-and outflow in the Netherlands: Report on a pilot on Statistics Netherlands data
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUrban Regional Studies Instituut, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's28
StatusPublished - 31-mei-2023

Publicatie series

NaamURSI Research Report
UitgeverijUrban and Regional Studies Institute
Volume372

Citeer dit