Two cases of maternal uniparental disomy 14 with a phenotype overlapping with the Prader-Willi phenotype

MJW Berends, R Hordijk, H Scheffer, JC Oosterwijk*, DJJ Halley, N Sorgedrager

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)76-79
Aantal pagina's4
TijdschriftAmerican Journal of Medical Genetics
Volume84
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 7-mei-1999

Citeer dit