Two-stage visual navigation by deep neural networks and multi-goal reinforcement learning

Amirhossein Shantia*, Rik Timmers, Yiebo Chong, Cornel Kuiper, Francesco Bidoia, Lambert Schomaker, Marco Wiering

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

39 Downloads (Pure)

Zoekresultaten