Uitgifte van bedrijventerreinen op het Friese platteland

F.J. Sijtsma, drs. P. Hoogendoorn, drs. G.J. Hoogstra, drs. C.-J. Pen, P.H. Pellenbarg, Sytse Duiverman

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

199 Downloads (Pure)

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is dat de uitgifte van bedrijventerreinen op het Friese platteland in de periode 1994-2000 sterk is toegenomen, terwijl het provinciale ruimtelijk beleid beoogde op het platteland terughoudend te zijn met de uitgifte. De cijfers over uitgifte van bedrijventerreinen (uit het Basisdocument Evaluatie Streekplan (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2001a) zijn weergegeven in tabel S-1. De tabel laat zien dat het beleid qua absolute uitgiftecijfers wel is geslaagd in haar opgave om ruimtelijk te concentreren volgens de kernen hiërarchie, maar dat de bedrijventerreinuitgifte relatief gezien het sterkst is gestegen op het platteland. Tabel S-1 Bedrijventerreinuitgifte in Fryslân 1990-1999: Uitgegeven bedrijventerreinen 1990-1999 Uitgegeven tot aan 1-1-90 abs (ha) % / Uitgegeven tot aan 1-1-00 abs (ha) % / Uitgifte 90-99 abs (ha) % / Groei 90-99 Stedelijke centra: 751,9 52% / 1160 50% / 408,1 47% / 54% Regionale centra: 438,0 30% / 698,7 30% / 260,7 / 30% 60% Plattelandskernen: 258,8 18% / 451,8 20% / 193,0 22% / 75% Totaal Fryslân: 1448,7 100% / 2310,5 100% / 861,8 100% / 59% Bron: IBIS, uit Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2001a De provincie Fryslân heeft daarom de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd onderzoek te doen naar de achterliggende dynamiek van de bedrijventerreinuitgifte in plattelandskernen in de jaren negentig en naar het functioneren van het ‘kernen en centra’-beleid voor wat betreft de uitgifte van bedrijventerreinen. Hoofdvragen Het hoofdrapport van dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van drie hoofdvragen: I Hoe is de groei van de uitgifte aan bedrijventerreinen op het Friese platteland samengesteld (Hoofdstuk 2)? II Wat is de samenhang van de uitgifte met werkgelegenheidsontwikkelingen (Hoofdstuk 3)? III Wat zijn de motieven van ondernemers om te verhuizen (Hoofdstuk 4)? In het bijlagen-rapport komen de motieven en achtergronden van het gemeentelijk beleid aan de orde en de inzichten uit een workshop over de uitkomsten van dit onderzoek.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's63
StatusPublished - 2002

Citeer dit