ULTRASTRUCTURE OF ANTENNAL SENSE-ORGANS OF SMALL ERMINE MOTHS, YPONOMEUTA SPP (LEPIDOPTERA, YPONOMEUTIDAE)

PL CUPERUS*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)179-191
Aantal pagina's13
TijdschriftInternational journal of insect morphology & embryology
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1985

Citeer dit