Understanding the effects of homeownership and regional unemployment levels on internal migration during the economic crisis in Spain

Isabel Palomares-Linares*, Maarten van Ham

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)515-526
TijdschriftRegional Studies
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit