Understanding the energy consumption and greenhouse gas emissions and the implication for achieving climate change mitigation targets

Zhu Liu, Kuishuang Feng, Steven J. Davis, Dabo Guan, Bin Chen, Klaus Hubacek, Jinyue Yan*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)737-741
Aantal pagina's5
TijdschriftApplied Energy
Volume184
DOI's
StatusPublished - 15-dec-2016

Citeer dit