Understanding the roles of management accountants

I. de Loo, B. Verstegen, D.M. Swagerman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)287 - 313
TijdschriftEuropean Business Review
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2011

Citeer dit