Unlocking Asymmetric Michael Additions in an Archetypical Class I Aldolase by Directed Evolution

Andreas Kunzendorf, Guangcai Xu, Jesse J. H. Van Der Velde, Henriëtte J. Rozeboom, Andy-mark W. H. Thunnissen, Gerrit J. Poelarends*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)13236-13243
Aantal pagina's7
TijdschriftACS Catalysis
Volume11
Nummer van het tijdschrift21
Vroegere onlinedatum2-okt-2021
DOI's
StatusPublished - 5-nov-2021

Citeer dit