Unobservability, Tractability and the Battle of Assumptions

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)383 - 406
Aantal pagina's24
TijdschriftJournal of Economic Methodology
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2005

Citeer dit