Unraveling the mystery of adrenal failure in the critically ill

JJM Ligtenberg*, JE Tulleken, TS van der Werf, JG Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1447-1448
Aantal pagina's2
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume32
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun.-2004

Citeer dit