Unruly urbanisation on Delhi's fringe: Changing patterns of land use and livelihood

J. Bentinck

  Onderzoeksoutput

  3593 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ongeregelde urbanisatie aan Delhi’s stadsrand, veranderende patronen van grondgebruik en bestaanswijze Het centrale onderzoeksthema van dit proefschrift betreft de gevolgen van urbanisatie op het ruraal-urbane randgebied van Delhi. Deze gevolgen omvatten vier delen: het grondgebruik, de ‘actoren’ met een rol in het grondgebruik en de lokale economie, de (veranderende) situatie van werk en inkomen onder de dorpsbevolking, en de kwaliteit van de leefomgeving.De metropool Delhi telt ruim 13 miljoen inwoners en breidt snel uit onder invloed van een sterke bevolkingsaanwas (meer dan de helft door migratie), door expanderende economische bedrijvigheid en door incorporatie van dorpen in de stad. Dit laatste geschiedt in een tempo van een tiental dorpen per decennium. De dorpen die nog in het ruraal-urbane overgangsgebied liggen laten ook een sterke transformatie zien. Veranderingen in de lokale economische omgeving (‘site’) en de bereikbaarheid (‘situation’) hebben sterke gevolgen voor de beroepsoriëntatie van de bevolking in de vorm van forenseren en de ontwikkeling van lokale niet-agrarische activiteiten. Door bestudering van de secundaire data ontstaat weliswaar een beeld, maar we weten nog niet voldoende verbanden en details over het urbanisatieproces in de dorpen. Voor het empirische deel van het onderzoek is gebruikgemaakt van diverse methoden. Huishoudenquêtes alsmede gerichte diepte-interviews waren het belangrijkste instrument voor het analyseren van de veranderende bestaanswijze. Voor het in kaart brengen van het landgebruik werden satellietbeelden gebruikt, en voor beleidsaspecten werden er kranten en andere media op nageslagen.De invloed van de fysieke incorporatie van de dorpen in de stad op de leefomgeving wordt geï llustreerd met behulp van een casestudy, om zo ook het voorland van de nu nog relatief landelijke stadsranddorpen te verkennen.De enorme dynamiek van het grondgebruik is een kenmerkend aspect van ruraal-urbane randgebieden van snelgroeiende steden zoals Delhi. Grondbestemmingen veranderen van agrarische naar urbane functies, grondprijzen stijgen snel, en veelvuldige transacties hebben tot gevolg dat ook de eigendomstructuur verandert...
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Pellenbarg, Pieter, Supervisor
  Datum van toekenning26-jun.-2000
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9068092944
  StatusPublished - 2000

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Unruly urbanisation on Delhi's fringe: Changing patterns of land use and livelihood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit