Urgenda: The Final Judgment of the Dutch Supreme Court

C. W. Backes*, G. A. Van Der Veen*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Urgenda: The Final Judgment of the Dutch Supreme Court'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Arts and Humanities

Social Sciences