Urinary biomarkers in autosomal dominant polycystic kidney disease: is there no prognostic value?

Wendy E. Boertien, Esther Meijer, Ron T. Gansevoort*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)361-361
Aantal pagina's1
TijdschriftKidney International
Volume82
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - aug-2012

Citeer dit