Use of pentachlorophenol as long-term inhibitor of sulfation of phenols and hydroxamic acids in the rat in vivo

J.H.N. Meerman*, H.M.J. Sterenborg, G Mulder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1587-1593
Aantal pagina's7
TijdschriftBiochemical Pharmacology
Volume32
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 1983

Citeer dit