VALENCE AND INNER PROTON HOLE STATES IN IN-119 VIA THE (D, HE-3) REACTION

H LANGEVINJOLIOT*, E GERLIC, J GUILLOT, J VANDEWIELE, SY VANDERWERF, TH MARTENS, JM SCHIPPERS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)133-141
Aantal pagina's9
TijdschriftZeitschrift für Physik. A: Atomic Nuclei
Volume334
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1989

Citeer dit