Validity evidence for the measurement of the strength of motivation for medical school

R.A. Kusurkar, G. Croiset, C. Kruitwagen, O. ten Cate

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)183-195
Aantal pagina's13
TijdschriftAdvances in Health Sciences Education
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit