Validity, the squeezing argument and alternative semantic systems: the case of Aristotelian syllogistic

E. Andrade-Lotero, C. Dutilh Novaes*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)387-418
Aantal pagina's32
TijdschriftJournal of Philosophical Logic
Volume41
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2012

Citeer dit