Van SGP naar MMT? Europa na het Stabiliteits- en Groeipact

Dirk Bezemer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)47-58
Aantal pagina's12
TijdschriftSocialisme en Democratie
Volume78
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit